TANEČNÁ SEZÓNA

Základné informácie 2018/2019

Tanečná sezóna 2018/2019 – celoslovenský projekt analýz predstavení súčasného tanca a diskusií alebo iba stručne Tanečná sezóna je cyklus diskusií, ktorý mapuje aktuálnu tvorbu na domácej scéne súčasného tanca. Mapovaním stavu tvorby a podnietením reflexie celej sezóny, sa usiluje o kvalitnejšie zhodnotenie tanečnej sezóny, zvýšenie úrovne odbornej diskusie a následne aj sprístupnenie väčšieho počtu diel širšiemu publiku či zvýšenie viditeľnosti súčasného tanca v širšom umeleckom kontexte. Jedným z motívov pre vznik projektu je pripravovaná Slovenská tanečná platforma 2020 a potreba kultivovať diskusiu o domácej tvorbe a formovanie dramaturgickej rady, ktorá bude diela na showcase nominovať.

Päť tanečných kritikov, teoretikov a dramaturgov festivalov spolu s tanečnou dramaturgičkou Majou Hriešik, analyzujú a konfrontujú svoje názory na diela premiérované v sezóne 2018/2019, ktoré vznikli na území Slovenska alebo v rámci medzinárodnej spolupráce s minimálne jedným slovenským koproducentom. Ich hodnotenia a analýzy predstavení budú uverejnené na stránke Platformy pre súčasný tanec.

V rámci projektu sa uskutočnila aj verejná diskusia o plánovanej prvej Slovenskej tanečnej platforme v roku 2020 v Bratislave, ktorá bola zaradená do programu Nu Dance Festu v apríli 2019.
Projekt vyvrcholí záverečnou verejnou moderovanou diskusiou počas Festivalu Bratislava v pohybe v októbri 2019, ktorej cieľom bude hodnotenie celej tanečnej sezóny.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Moderátorkou diskusií je Maja Hriešik.

Hodnotitelia Tanečnej sezóny:

Katarína Cvečková
Divadelná a tanečná kritička. Spoluzakladateľka a redaktorka internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. Dlhé roky pôsobila ako redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Okrem týchto dvoch platforiem pravidelne prispieva do ďalších médií (Taneční zóna, Tanec, Salto, Pravda a i.) a spolupodieľa sa na tvorbe relácie Divadelný zápisník pre Rádio Devín RTVS. V rámci doktorandského štúdia na VŠMU (odbor Divadelné štúdiá) sa zameriava na prieniky medzi divadlom, performanciou a tancom na súčasnej slovenskej scény. Posledné roky sa venuje aj výberu inscenácií pre divadelné festivaly (Nová dráma a Dotyky a spojenia).

Marek Godovič
Absolvent Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách. Od roku 2011 pracuje v Divadelnom ústave. Recenzie a kritiky publikoval v časopise kod, SME, Tanci, Salte či Pravde. Ako kritik sa zaoberá súčasnou drámou, fyzickým divadlom a súčasným tancom.

Jitka Pavlišová
Absolventka odboru divadelná veda na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala viacej vedeckovýskumných pobytov na Inštitúte germanistiky viedenskej univerzity a Inštitúte pre vedy o kultúre a dejiny divadla Rakúskej akadémie vied. Od roku 2013 pôsobí na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci, v súčasnosti ako odborná asistentka so zameraním na nemeckojazyčné divadlo a súčasný tanec a performanciu. Spolupracuje s viacerými výskumnými centrami ako aj mezinárodnými festivalmi Divadelní Flora Olomouc a Tanz im August v Berlíne.

Michaela Pašteková
Vyštudovala odbor Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia sa venovala téme Od fotografie k postfotografii. Popri publikačnej činnosti sa venuje aj kurátorským projektom. Na VŠVU vedie od roku 2005 semináre z estetiky, filozofie a teórie fotografie. Zároveň pôsobí na pozícii koordinátorky Centra výskumu VŠVU, kde je jej hlavnou náplňou odborná a organizačná spoluúčasť na tvorbe konceptu inštitucionálnej podpory vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na VŠVU a je členkou dramaturgického tímu festivalu Kiosk v Žiline.

Barbora Uríková
Narodila sa a vyrastala v Považskej Bystrici. Vyštudovala odbor Kulturológie na Univerzite Konštatntína Filozofa v Nitre. Od roku 2011 žije v Žiline, kde pracuje v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie ako dramaturgička pre divadlo a tanec i festival Kiosk.