SPÄŤ NA NOVINKY

PlaST a Anténa na Kiosku alebo slovenský nezávislý kontext

V rámci industry programu desiateho ročníka festivalu nového slovenského divadla a tanca – Kiosk sa v piatok 28. júla 2017 stretli predstavitelia Platformy pre súčasný tanec a Antény – siete pre nezávislú kultúru, aby diskutovali a hľadali východiská možnej spolupráce pri uvádzaní slovenského súčasného umenia v našich kultúrnych centrách.

 

Potreba diskutovať na túto tému už nejakú dobu rezonovala tak u členov PlaST, ako aj u zástupcov nezávislých kultúrnych centier. Moderovanej diskusie sa na Kiosku zúčastnila skupina 15 ľudí zložená z členov PlaST (zastupujúcich svoju vlastnú tvorbu, ale aj svoje občianske združenia), predstaviteľov jednotlivých slovenských kultúrnych centier (patriacich do siete Anténa) a ďalších zainteresovaných diskutujúcich (z oblastí kultúrnej produkcie, divadelnej kritiky či neprofesionálneho tanca) obohacujúcich ju o cenné pohľady zvonku.

Východiskovým bodom diskusie bolo zamyslenie sa a zdieľanie osobného postoja k tomu, čo pre každého zúčastneného znamená uvádzanie umeleckého diela v kultúrnom centre na Slovensku. Jednotlivé postoje vytvorili živnú pôdu pre odhaľovanie kritických miest tohto zdanlivo jednoduchého procesu a debata sa začala uberať smerom k vyjadrovaniu nutnosti jeho systematizácie. Viacerí vyjadrili potrebu budovania funkčnej distribučnej siete, ktorá by mala stáť na základoch vzájomnej informovanosti a ľudských komunikačných väzieb. Zároveň sa ukázalo, že jedným z kľúčových aspektov programovej dramaturgie je uvádzané dielo správne zasadiť do kontextu. Ku kontextualizácii, usúvzťažňovaniu či prepájaniu nevyhnutne patrí aj neustále vzdelávanie diváckej obce.

Tým, kto by mal takéto potreby napĺňať, je osoba kurátora. V rôznych kultúrnych centrách je táto funkcia zastúpená v rôznych podobách. Poväčšine je však nie celkom zreteľne rozložená v organizačno-dramaturgickom kolektíve. Aby bolo takéto kurátorovanie realizovateľné, je rozhodne nutné posilniť vzájomnú informovanosť vo vzťahu tvorca – kultúrne centrum. Jedným z ponúkajúcich sa riešení je prezentácia pripravovaného diela už v jeho zárodku. Inými slovami, dať možnosť programovým dramaturgom nahliadnuť na idey, zámery alebo kontext vznikajúceho diela už na začiatku tvorivého procesu, aby vedeli, s akými novinkami možno v nasledujúcej sezóne počítať, na akom projekte sa v prípade záujmu môžu spolupodieľať (napr. poskytnutím rezidenčného priestoru či koprodukcie) alebo jednoducho aj preto, aby sa neustále vyjasňovali kontúry kontextu slovenského súčasného umenia.

Zásadnou udalosťou v snahe posunúť takúto informovanosť správnym smerom by mal byť vznik tzv. art market-u. Inak povedané, priestoru pre prezentáciu a nadväzovanie kontaktov umelcov a zástupcov kultúrnych centier s víziou budúcej spolupráce. O organizáciu týchto stretnutí by sa mali vo vzájomnej spolupráci postarať práve zástupcovia organizácií PlaST a Anténa.

 

 

Diskusiu moderoval a jej záznam vypracoval Jakub Turčan, manažér PlaST.

 

Foto: Marek Jančúch

FOTOGALÉRIA